ระเบียนสะสม LINE ให้คำปรึกษา "TU CARE" เว็บไซต์โรงเรียน
รายงานการติดตามนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2565

จำนวนผู้เยี่ยมชม
free HitCounter
กิจกรรมแนะแนว "แนะนำงานแนะแนว เตรียมฯ"

3 พฤศจิกายน 2564   #หน่วยที่ 1 การรู้จัก เข้าใจตนเองและผู้อื่น

งานแนะแนว โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา ตั้งอยู่ที่ ห้อง 135 ตึก 2
ช่องทางการติดต่อ : โทรศัพท์ 02-253-3082 ต่อ 124
https://www.facebook.com/TUguidance
https://guidance.triamudom.ac.th/

สามารถทำความรู้จักงานแนะแนว เตรียมฯ อ่านต่อ

กิจกรรมแนะแนว (บูรณาการ) เรื่อง ตระหนักรู้ในตนเองค้นพบเป้าหมาย เวลา 2 ชั่วโมง

29 พฤษภาคม 2565   #หน่วยที่ 1 การรู้จัก เข้าใจตนเองและผู้อื่น

1. สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด
การรู้จัก เข้าใจและเห็นคุณค่าของตนเอง จะช่วยให้สามารถกำหนดเป้าหมายที่สอดคล้องกับตนเอง มีแรงจูงใจในการพัฒนาตนเองไปสู่เป้าหมายที่กำหนด
2. สาระการเรียนรู้
2.1 วิธีพัฒนาเป้าหมายชีวิต
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 นักเรียนรู้จัก เข้าใจและตระหนักรู้ในตนเอง
3.2 นักเรียนกำหนดเป้าหมายของตนเองได้
............................................................................ อ่านต่อ

กิจกรรมแนะแนว (บูรณาการ) เรื่อง ปฐมนิเทศ เวลา 1 ชั่วโมง

23 พฤษภาคม 2565   #หน่วยที่ 1 การรู้จัก เข้าใจตนเองและผู้อื่น

1. สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด
ปฐมนิเทศ การชี้แจงเบื้องต้น เพื่อให้นักเรียนได้รู้เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับกิจกรรมแนะแนว เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในด้านจิตใจ ให้เกิดความรัก ความผูกพันที่จะร่วมทำกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนทั้งด้านส่วนตัวและสังคม อาชีพ และการศึกษา ภายใต้ความศรัทธา ไว้วางใจในการอยู่ร่วมกันในคาบแนะแนวตั้งแต่ต้น
2. สาระการเรียนรู้
2.1 ความสำคัญของการปฐมนิเทศ
2.2 คำอธิบายรายวิชา ก 30991... อ่านต่อ