ระเบียนสะสม LINE ให้คำปรึกษา "TU CARE" เว็บไซต์โรงเรียน
รายงานการติดตามนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2565

จำนวนผู้เยี่ยมชม
free HitCounter
กิจกรรมแนะแนว บูรณาการ เรื่อง เส้นทางการศึกษาสู่อาชีพ 2 จำนวน 2 ชั่วโมง

19 กรกฎาคม 2565   #หน่วยที่ 4 การวางแผนการเลือกอาชีพ

1. สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด
การเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่อาชีพที่สนใจ คือต้องกำหนดเส้นทางการศึกษาต่อ เพื่อมีโอกาสของการฝึกฝนทักษะอาชีพที่เป็นเป้าหมายของชีวิต
2. สาระการเรียนรู้
2.1 การวางแผนเพื่อเข้าสู่อาชีพที่สนใจ ต้องมีข้อมูลสำคัญต่อไปนี้ ชื่ออาชีพที่สนใจ ความคิดเห็นที่มีต่ออาชีพเพื่อบ่งบอกว่านักเรียนมีความเข้าใจตนเอง สามารถเลือกอาชีพที่สอดคล้องกับตนเองได้ และข้อมูลเกี่ยวกับอาชีพ การกำห... อ่านต่อ