ระเบียนสะสม LINE ให้คำปรึกษา "TU CARE" เว็บไซต์โรงเรียน
รายงานการติดตามนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2565

จำนวนผู้เยี่ยมชม
free HitCounter
TCAS 66 : รายวิชากสอบกลาง

18 มกราคม 2565   #หน่วยที่ 5 การวางแผนด้านการศึกษา

นักเรียน ม.5 ขอให้ติดตามข้อมูลของ TCAS 66 ใน เว็บไซต์ www.Mytcas.com

Triam' สอนสรุปเตรียมความพร้อมสอบเข้ามหา'ลัย

12 มกราคม 2565   #หน่วยที่ 5 การวางแผนด้านการศึกษา

นักเรียน ม.6 สามารถชมวีดิโอ สอนสรุปเนื้อหา ม.ปลาย วิชาคณิตศาสตร์ EP.2 เพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Triam' สอนสรุปเตรียมความพร้อมสอบเข้ามหา'ลัย

12 มกราคม 2565   #หน่วยที่ 5 การวางแผนด้านการศึกษา

นักเรียน ม.6 สามารถชมวีดิโอ สอนสรุปเนื้อหา ม.ปลาย วิชาคณิตศาสตร์ EP.3 เพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย

Triam' สอนสรุปเตรียมความพร้อมสอบเข้ามหา'ลัย

12 มกราคม 2565   #หน่วยที่ 5 การวางแผนด้านการศึกษา

นักเรียน ม.6 สามารถชมวีดิโอ สอนสรุปเนื้อหา ม.ปลาย วิชาวิทยาศาสตร์ EP.1 เพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย

การเขียนจดหมายแนะนำตัวเอง เพื่อศึกษาต่อฯ

2 มกราคม 2567   #หน่วยที่ 5 การวางแผนด้านการศึกษา

การเขียนจดหมายแนะนำตัวเอง เพื่อศึกษาต่อหลักสูตรนานาชาติ ฯลฯ

กิจกรรมแนะแนว เรื่อง วิธีการลงทะเบียนใช้เข้าใช้ ระบบ tcas 65 เวลา 1 ชั่วโมง

9 ธันวาคม 2564   #หน่วยที่ 5 การวางแผนด้านการศึกษา

เรื่อง วิธีการลงทะเบียน my tcas 65 เวลา 1 ชั่วโมง
หน่วย การพัฒนาความสามารถในการวางแผนการศึกษาต่อ
........................................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
นักเรียนลงทะเบียนเข้าระบบรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ที่ myt... อ่านต่อ

กิจกรรมแนะแนว 5.1 เรื่อง ระบบ TCAS65 เวลา 1 ชั่วโมง

23 พฤศจิกายน 2564   #หน่วยที่ 5 การวางแผนด้านการศึกษา

1. สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด
Thai University Center Admission System (TCAS 65) คือ ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565
2. สาระการเรียนรู้
2.1 รูปแบบการคัดเลือก TCAS65
2.2 ปฏิทินการดำเนินการ TCAS65
2.3 การบริหารจัดการสิทธิ์ในระบบ TCAS65
2.4 จำนวนอันดับและค่าสมัครรอบ 3 Admission
2.5 การสมัครสอบ GAT/PAT และ วิชาสามัญ ปี2565
3. จุดประสงค... อ่านต่อ

กิจกรรมแนะแนว เรื่อง การเตรียมเอกสาร สำหรับยื่นสมัคร TCAS 65 เวลา 1 ชั่วโมง

26 พฤศจิกายน 2564   #หน่วยที่ 5 การวางแผนด้านการศึกษา

วัตถุประสงคฺ์เชิงพฤติกรรม
1. นักเรียนเตรียมเอกสารหลักฐานเพื่อเตรียมสมัครคัดเลือกฯ
คำชี้แจง
1. ให้นักเรียนศึกษารายละเอียดของหลักฐาน เอกสาร ในเว็ปไซต์ ระบบรับสมัครคัดเลือกของคณะ/มหาวิทยาลัยที่นักเรียนสนใจ
2. ให้นักเรียนดำเนินการขอเอกสารหลักฐานตามที่ มหาวิทยาลัยกำหนด ที่ งานทะเบียนวัดผลของโรงเรียน และกลุ่มบริหารงานวิชาการ (เอกสารรับรองคุณสมบัติในโครงการพิเศษฯลฯ) โดยมีวิธีการเตรียมเอกสารดังนี้... อ่านต่อ

กิจกรรมแนะแนว (บูรณาการ) โครงสร้างและตัวอย่างข้อสอบ TCAS66

28 เมษายน 2565   #หน่วยที่ 5 การวางแผนด้านการศึกษา

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม
นักเรียนมีแนวทางในการเตรียมตัวสอบวัดความถนัดฯลฯ
วิธีดำเนินการ
ให้นักเรียน คลิก https://www.blueprint.mytcas.com เพื่อศึกษา โครงสร้างและตัวอย่างข้อสอบ TCAS66 อ่านต่อ

กิจกรรมแนะแนว (บูรณาการ) : ปฏิทินการสอบ และการสอบคัดเลือก TCAS66

17 เมษายน 2565   #หน่วยที่ 5 การวางแผนด้านการศึกษา

วัตถุประเชิงพฤติกรรม
1. นักเรียนกำหนดช่วงเวลาในแผนการศึกษาต่อ My career plan ได้
วิธีดำเนินการ
1. นักเรียนศึกษาเอกสาร ปฏิทินการสอบ และการคัดเลือก TCAS66 โดย คลิก https://tinyurl.com/2bdmwpt9
2. นักเรียนปรับแก้ไข My career plan อ่านต่อ