ระเบียนสะสม LINE ให้คำปรึกษา "TU CARE" เว็บไซต์โรงเรียน
จำนวนผู้เยี่ยมชม
free HitCounter

หน้าที่ 2

อาชีพนักเทคนิคการแพทย์

14 มกราคม 2565   #แนะนำอาชีพ

ผลงานสัมภาษณ์อาชีพที่สนใจ ของนางสาวโชติกา แซ่แต้ เลขที่ 4 ห้อง 642 เสนอ คุณครูสุนันท์ ปรารมย์

อาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัย

14 มกราคม 2565   #แนะนำอาชีพ

ผลงานสัมภาษณ์อาชีพที่สนใจ ของนางสาวญาดา มีเจริญ เลขที่ 5 ห้อง 812 เสนอ คุณครูสุนันท์ ปรารมย์

อาชีพแพทย์

14 มกราคม 2565   #แนะนำอาชีพ

ผลงานสัมภาษณ์อาชีพที่สนใจ ของนางสาวณภัทร์ ทัตตินาพานิช ห้อง 812 เสนอ คุณครูสุนันท์ ปรารมย์

อาชีพนักบริหาร

14 มกราคม 2565   #แนะนำอาชีพ

ผลงานสัมภาษณ์ที่สนใจ ของ นางสาวปภาดา ปุจฉาการ เลขที่ 15 ห้อง 812 เสนอ คุณครูสุนันท์ ปรารมย์

อาชีพอาจาร์มหาวิทยาลัย

14 มกราคม 2565   #แนะนำอาชีพ

ผลงานสัมภาษณ์อาชีพที่สนใจ ของ นางสาวคุณเตาเลี่ยงโรคาพาธ ห้อง 812 เสนอ คุณครูสุนันท์ ปรารมย์

อาชีพทันตแพทย์

14 มกราคม 2565   #แนะนำอาชีพ

ผลงานสัมภาษณ์ที่สนใจ ของ San T เลขที่ 42 ห้อง 443 เสนอ คุณครูสุนันท์ ปรารมย์

อาชีพเภสัชกร

14 มกราคม 2565   #แนะนำอาชีพ

ผลงานสัมภาษณ์อาชีพที่สนใจ ของ Watthanan Dechmanopaiboon ห้อง 812 เสนอ คุณครูสุนันท์ ปรารมย์

อาชีพนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

14 มกราคม 2565   #แนะนำอาชีพ

ผลงานสัมภาษณ์อาชีพที่สนใจของ aunt throw all ห้อง 812 เสนอ คุณครูสุนันท์ ปรารมย์

อาชีพทันตแพทย์

16 กันยายน 2564   #แนะนำอาชีพ

ทันตแพทย์ (ภาษาอังกฤษ ; Dentist) คือ แพทย์ผู้มีบทบาทในการดูแลสุขภาพภายในช่องปากให้แก่ประชาชน ทำหน้าที่ดูแลและบำรุงรักษาโรคฟัน โรคเหงือก และความผิดปกติต่างๆ ภายในช่องปาก ซึ่งสุขภาพปากและฟันที่ดี จะนำไปสู่สุขภาพร่างกายโดยรวมที่ดี เพราะสัญญาณของโรคร้ายแรงบางอย่าง มักแสดงอาการโดยเริ่มจากเกิดความผิดปกติภายในช่องปากก่อนเป็นอันดับต้นๆ
สาขาของทันตแพทย์เฉพาะทางในไทย
สาขาทันตกรรมทั่วไป
สาขาทันตกรรมประดิษ... อ่านต่อ