ระเบียนสะสม LINE ให้คำปรึกษา "TU CARE" เว็บไซต์โรงเรียน
จำนวนผู้เยี่ยมชม
free HitCounter

หน้าที่ 2

อาชีพวาทยากร

21 มกราคม 2565   #แนะนำอาชีพ

ผลงานการสัมภาษณ์อาชีพที่สนใจ ของ นางสาวสมชนก ตระกูลไตรตรึง เลขที่ 21 ห้อง 642

อาชีพแพทย์

14 มกราคม 2565   #แนะนำอาชีพ

ผลงานสัมภาษณ์อาชีพที่สนใจของ Natchanon Ratchata ห้อง 812 เสนอ คุณครูสุนันท์ ปรารมย์

อาชีพนักเทคนิคการแพทย์

14 มกราคม 2565   #แนะนำอาชีพ

ผลงานสัมภาษณ์อาชีพที่สนใจ ของนางสาวโชติกา แซ่แต้ เลขที่ 4 ห้อง 642 เสนอ คุณครูสุนันท์ ปรารมย์

อาชีพอาจารย์มหาวิทยาลัย

14 มกราคม 2565   #แนะนำอาชีพ

ผลงานสัมภาษณ์อาชีพที่สนใจ ของนางสาวญาดา มีเจริญ เลขที่ 5 ห้อง 812 เสนอ คุณครูสุนันท์ ปรารมย์

อาชีพแพทย์

14 มกราคม 2565   #แนะนำอาชีพ

ผลงานสัมภาษณ์อาชีพที่สนใจ ของนางสาวณภัทร์ ทัตตินาพานิช ห้อง 812 เสนอ คุณครูสุนันท์ ปรารมย์

อาชีพนักบริหาร

14 มกราคม 2565   #แนะนำอาชีพ

ผลงานสัมภาษณ์ที่สนใจ ของ นางสาวปภาดา ปุจฉาการ เลขที่ 15 ห้อง 812 เสนอ คุณครูสุนันท์ ปรารมย์

อาชีพอาจาร์มหาวิทยาลัย

14 มกราคม 2565   #แนะนำอาชีพ

ผลงานสัมภาษณ์อาชีพที่สนใจ ของ นางสาวคุณเตาเลี่ยงโรคาพาธ ห้อง 812 เสนอ คุณครูสุนันท์ ปรารมย์

อาชีพทันตแพทย์

14 มกราคม 2565   #แนะนำอาชีพ

ผลงานสัมภาษณ์ที่สนใจ ของ San T เลขที่ 42 ห้อง 443 เสนอ คุณครูสุนันท์ ปรารมย์

อาชีพเภสัชกร

14 มกราคม 2565   #แนะนำอาชีพ

ผลงานสัมภาษณ์อาชีพที่สนใจ ของ Watthanan Dechmanopaiboon ห้อง 812 เสนอ คุณครูสุนันท์ ปรารมย์

อาชีพนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

14 มกราคม 2565   #แนะนำอาชีพ

ผลงานสัมภาษณ์อาชีพที่สนใจของ aunt throw all ห้อง 812 เสนอ คุณครูสุนันท์ ปรารมย์