ระเบียนสะสม LINE ให้คำปรึกษา "TU CARE" เว็บไซต์โรงเรียน
รายงานการติดตามนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2565

จำนวนผู้เยี่ยมชม
free HitCounter

หน้าที่ 8

TCAS66 : เตรียมพร้อม ก่อนการสมัครสอบ TGAT/TPAT

4 ตุลาคม 2565   #การศึกษาต่อ

1. ตามปกติโรงเรียนส่งข้อมูลผลการเรียน และสถานะการเรียนมายัง ทปอ.
น้อง ๆ ไม่ต้องยื่นเอกสารใบ ปพ.1/ปพ.7 ยกเว้นกรณีข้อมูลตกหล่น

2.ไฟล์รูปถ่ายชุดสุภาพ ไม่จำเป็น ต้องใส่ชุดนักเรียน สามารถถ่ายภาพ
ด้วยมือถือได้ ผมสีดำหรือน้ำตาล ใส่แว่นสายตาได้

3. กรณีจบหลักสูตรจบจากต่างประเทศ
ให้เตรียมขอใบเทียบวุฒิ หรือ ใบรับรองการเทียบวุฒิไว้ก่อน

4. การชำระเงินค่าสมัครสอบ
- ชำระผ่าน Mobile Banking Appli... อ่านต่อ

Apply Now : muic 2023

3 ตุลาคม 2565   #การศึกษาต่อ

Mahidol University International College : MUIC สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี 17 สาขาวิชา จัดการศึกษาแบบ Liberal Arts Education นักศึกษาได้เรียนรู้รอบด้านทั้งวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ ศิลปศาสตร์ ภาษาศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ กิจกรรมเสริมหลักสูตร
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
รอบแรก ระหว่างวันที่ 3-18 ตุลาคม 65
รอบสอง ระห... อ่านต่อ

โควตารับตรง 66

3 ตุลาคม 2565   #การศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (4 ปี และ 5 ปี) จัดสรรโควตาให้สถานศึกษา (ครูแนะแนว) ประจำปีการศึกษา 2566 ทุกสาขาวิชา
จำนวน สาขาวิชาละ 5-10 คน
การสมัคร ผ่านระบบออนไลน์ ที่ admissions.mju.ac.th โดยติดต่อ งานแนะแนว โรงเรียนเตรียมอุดมสึกษา
ระยะเวลา รอบที่ 1.1 ระหว่างวันที่ 15 กันยายน -15 ตุลาคม 65
รอบที่ 1.2 ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน -15 ธ... อ่านต่อ

โควตารับตรงฯ แพทย์แผนไทยSTAM2002 และ Herbalist STAM2002

3 ตุลาคม 2565   #การศึกษาต่อ

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้โควตารับตรง หลักสูตรละ 2 คน
คุณสมบัติ
1.กำลังศึกษาม.ปลาย (สายวิทย์ และสายศิลป์)
2.มีผลการเรียนดังนี้
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้น
หลักสูตรเทคโนโลยีสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้น
3.สุขภาพร่ายกายจิตใจ ไม่เป็นอุปสรรค์ต่อการศึกษาและประกอบวิชาชีพฯ
การรับสมัคร
1.ยื่นความจำนงกับโรงเรี... อ่านต่อ

TCAS66 จุฬาฯ ประกาศ เกณฑ์ฯ รอบที่ 1 Portfolio

24 กันยายน 2565   #การศึกษาต่อ

จุฬาฯ ประกาศ เกณฑ์ฯ การคัดเลือก TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
ดูหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร และเกณฑ์ต่างๆ ได้ที่
http://www.admissions.chula.ac.th/tcas1.html

แนะนำหลักสูตร ศิลปศาสตร์บัณฑิต มธ.

21 กันยายน 2565   #การศึกษาต่อ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ : ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาศาสตร์ สเปนและลาตินอเมริกันศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมจีน
ประวัติศาสตร์ จิตวิทยา ปรัชญา ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
โครงการพิเศษ
หลักสูตรภาษาไทย : โครงการรัสเซียศึกษา โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา... อ่านต่อ

TCAS66 : รอบ1 Portfolio สัตว์แพทย์ ราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

19 กันยายน 2565   #การศึกษาต่อ

ราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ รับสมัครฯเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการมหิดล-จุฬาภรณ์) ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 Portfolio แฟ้มสะสมผลงาน รับจำนวน 12 คน

รับสมัครตั้งแต่ 3-17 ต.ค. 65 ผ่านระบบ MU-TCAS 66
สมัครได้แค่ 1 หลักสูตรต่อรอบเท่านั้น!
เกณฑ์: GPAX≥3.5; GPA วิชาเคมีและชีววิทยา≥3.5; TOELF iBT≥64 หรือ IELTS≥5 หรือ TOEIC≥600 หรือ TOELF iTP ≥510; เข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกงานที่เกี่ยวข้อง... อ่านต่อ

TCAS66 : โควต้า ICT นานาชาติ มหิดล

16 กันยายน 2565   #การศึกษาต่อ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้โควตาศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(หลักสูตร ICT นานาชาติ) ในรอบ ICT-Portfolio โควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566

จำนวน 5 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ม.6 (วิทย์ คณิต )
2.GPAX 3.50
3.มีความสนใจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หลักฐานการสมัคร
1.ใบรับรองผลการศึกษา Transcript อ... อ่านต่อ

กิจกรรมค่าย : workshop TCAS1 "สืบสานสถาปัตยกรรมไทย"

16 กันยายน 2565   #การศึกษาต่อ

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เชิญชวนเข้าร่วมโครงการค่ายปฏิบัติการ (workshop) TCAS1 "สืบสานสถาปัตยกรรมไทย"
(นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มาแล้วไม่เกิน 1 ปี)
กิจกรรมที่จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 1, 8, 15, 22 และวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565
-ใครได้รางวัล ใช้ยื่น TCAS รอบที่ 1 ได้... อ่านต่อ

แนะนำหลักสูตร นิติศาสตร์อินเตอร์ LLBel จุฬาฯ

16 กันยายน 2565   #การศึกษาต่อ

Bachelor of Laws, experiential learning in Business and Tech Law (International Program)
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดหลักสูตรนิติศาสตร์ อินเตอร์ (LLBel) เป็นปีแรก เริ่มเรียน 2566

รองรับความต้องการนักกฎหมายยุคใหม่ ที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายธุรกิจและเทคโนโลยี
รู้ลึก เรียนจริง เข้าใจข้ามศาสตร์ เน้นลงมือปฏิบัติ พัฒนาทักษะ พร้อมรับมือกับความท้าทายรอบด้านของโลกปัจจุบันและอนาคต

รายล... อ่านต่อ