ระเบียนสะสม LINE ให้คำปรึกษา "TU CARE" เว็บไซต์โรงเรียน
รายงานการติดตามนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2565

จำนวนผู้เยี่ยมชม
free HitCounter

หน้าที่ 8

TCAS66 การแต่งกายไปสอบ TGAT/TPAT และ A-Level is

26 ตุลาคม 2565   #การศึกษาต่อ

การแต่งกายไปสอบ TGAT/TPAT และ A-Level

Admission 2023: Kyushu University in Fukuoka, Japan

5 ตุลาคม 2565   #การศึกษาต่อ

Kyushu Unversity is one of the National Seven Universities and is currently ranked 4th in Japan. With its strength in Science and Technology fields, our university is also part of RU (Research University ) 11 and the Top Global Universityes selected by the Japanese Government.
International Undergraduate Program : IUP consist of four courses
-Electrical Engineering and Computer Science
-A... อ่านต่อ

Admission 2023 : Faculty of Political Science Chula

5 ตุลาคม 2565   #การศึกษาต่อ

Politics and Global Studies ; Faculty of Political Science Chulalongkorn University : International Dual-Degree Programs in partnership with University of Essex / The University of Queensland Australia
Bachelor
Admission Qualification
1. Thai Certificate of Secondary Education of Matthayom 6 with accumulated grade point average (GPAX) no less than 3.00
2. Internationally accepted high s... อ่านต่อ

TCAS66 : เตรียมพร้อม ก่อนการสมัครสอบ TGAT/TPAT

4 ตุลาคม 2565   #การศึกษาต่อ

1. ตามปกติโรงเรียนส่งข้อมูลผลการเรียน และสถานะการเรียนมายัง ทปอ.
น้อง ๆ ไม่ต้องยื่นเอกสารใบ ปพ.1/ปพ.7 ยกเว้นกรณีข้อมูลตกหล่น

2.ไฟล์รูปถ่ายชุดสุภาพ ไม่จำเป็น ต้องใส่ชุดนักเรียน สามารถถ่ายภาพ
ด้วยมือถือได้ ผมสีดำหรือน้ำตาล ใส่แว่นสายตาได้

3. กรณีจบหลักสูตรจบจากต่างประเทศ
ให้เตรียมขอใบเทียบวุฒิ หรือ ใบรับรองการเทียบวุฒิไว้ก่อน

4. การชำระเงินค่าสมัครสอบ
- ชำระผ่าน Mobile Banking Appli... อ่านต่อ

Apply Now : muic 2023

3 ตุลาคม 2565   #การศึกษาต่อ

Mahidol University International College : MUIC สถาบันอุดมศึกษาของประเทศไทย เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ ระดับปริญญาตรี 17 สาขาวิชา จัดการศึกษาแบบ Liberal Arts Education นักศึกษาได้เรียนรู้รอบด้านทั้งวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ การจัดการ ศิลปศาสตร์ ภาษาศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ กิจกรรมเสริมหลักสูตร
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2566
รอบแรก ระหว่างวันที่ 3-18 ตุลาคม 65
รอบสอง ระห... อ่านต่อ

โควตารับตรง 66

3 ตุลาคม 2565   #การศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (4 ปี และ 5 ปี) จัดสรรโควตาให้สถานศึกษา (ครูแนะแนว) ประจำปีการศึกษา 2566 ทุกสาขาวิชา
จำนวน สาขาวิชาละ 5-10 คน
การสมัคร ผ่านระบบออนไลน์ ที่ admissions.mju.ac.th โดยติดต่อ งานแนะแนว โรงเรียนเตรียมอุดมสึกษา
ระยะเวลา รอบที่ 1.1 ระหว่างวันที่ 15 กันยายน -15 ตุลาคม 65
รอบที่ 1.2 ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน -15 ธ... อ่านต่อ

โควตารับตรงฯ แพทย์แผนไทยSTAM2002 และ Herbalist STAM2002

3 ตุลาคม 2565   #การศึกษาต่อ

วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ให้โควตารับตรง หลักสูตรละ 2 คน
คุณสมบัติ
1.กำลังศึกษาม.ปลาย (สายวิทย์ และสายศิลป์)
2.มีผลการเรียนดังนี้
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้น
หลักสูตรเทคโนโลยีสมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมสุขภาพ เกรดเฉลี่ย 2.00 ขึ้น
3.สุขภาพร่ายกายจิตใจ ไม่เป็นอุปสรรค์ต่อการศึกษาและประกอบวิชาชีพฯ
การรับสมัคร
1.ยื่นความจำนงกับโรงเรี... อ่านต่อ

TCAS66 จุฬาฯ ประกาศ เกณฑ์ฯ รอบที่ 1 Portfolio

24 กันยายน 2565   #การศึกษาต่อ

จุฬาฯ ประกาศ เกณฑ์ฯ การคัดเลือก TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)
ดูหลักสูตรที่เปิดรับสมัคร และเกณฑ์ต่างๆ ได้ที่
http://www.admissions.chula.ac.th/tcas1.html

แนะนำหลักสูตร ศิลปศาสตร์บัณฑิต มธ.

21 กันยายน 2565   #การศึกษาต่อ

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี
ภาคปกติ : ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาศาสตร์ สเปนและลาตินอเมริกันศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมจีน
ประวัติศาสตร์ จิตวิทยา ปรัชญา ภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
โครงการพิเศษ
หลักสูตรภาษาไทย : โครงการรัสเซียศึกษา โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา... อ่านต่อ

TCAS66 : รอบ1 Portfolio สัตว์แพทย์ ราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

19 กันยายน 2565   #การศึกษาต่อ

ราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ รับสมัครฯเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรสัตวแพทยศาสตรบัณฑิต (โครงการมหิดล-จุฬาภรณ์) ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1 Portfolio แฟ้มสะสมผลงาน รับจำนวน 12 คน

รับสมัครตั้งแต่ 3-17 ต.ค. 65 ผ่านระบบ MU-TCAS 66
สมัครได้แค่ 1 หลักสูตรต่อรอบเท่านั้น!
เกณฑ์: GPAX≥3.5; GPA วิชาเคมีและชีววิทยา≥3.5; TOELF iBT≥64 หรือ IELTS≥5 หรือ TOEIC≥600 หรือ TOELF iTP ≥510; เข้าร่วมกิจกรรม/ฝึกงานที่เกี่ยวข้อง... อ่านต่อ