ระเบียนสะสม LINE ให้คำปรึกษา "TU CARE" เว็บไซต์โรงเรียน
จำนวนผู้เยี่ยมชม
free HitCounter

หน้าที่ 3

กิจกรรมแนะแนว ม.6 (บูรณาการ) เรื่อง เส้นทางการศึกษาสู่อาชีพ My career plan 2 เวลา 2 ชั่วโมง

29 มิถุนายน 2565   #หน่วยที่ 5 การวางแผนด้านการศึกษา

1. สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด
เส้นทางการศึกษาสู่อาชีพ my career plan เป็นเครื่องมือและข้อมูลทางเลือกเพื่อสร้างประสบการณ์ให้เกิดความพร้อมทางอาชีพในอนาคต
2. สาระการเรียนรู้
2.1 ข้อมูลสำคัญเพื่อการวางแผนการศึกษาต่อ
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1. นักเรียนตัดสินใจเลือกอาชีพที่สนใจได้
3.2. นักเรียนกำหนดเส้นทางการศึกษาสู่อาชีพที่สนใจได้
............................................................ อ่านต่อ

หลักสูตรแพทย์ศาสตร์บัณฑิต

20 มกราคม 2565   #หน่วยที่ 5 การวางแผนด้านการศึกษา

หลักสูตรแพทย์ศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

เตรียมฯ สรุปเนื้อหาม.ปลาย เตรียมสอบเข้า มหา'ลัย

12 มกราคม 2565   #หน่วยที่ 5 การวางแผนด้านการศึกษา

นักเรียน ม.6 สามารถชมวีดิโอ สอนสรุปเนื้อหา ม.ปลาย วิชาคณิตศาสตร์ EP.1 เพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย

เตรียมฯ สรุปเนื้อหาม.ปลาย สอบเข้ามหา’ลัย

28 ธันวาคม 2564   #หน่วยที่ 5 การวางแผนด้านการศึกษา

นักเรียน ม.6 สามารถชมวีดิโอ สอนสรุปเนื้อหา ม.ปลาย วิชาสังคมศึกษา EP.1 เพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย

เตรียมฯ สรุปเนื้อหาม.ปลาย สอบเข้ามหา’ลัย

28 ธันวาคม 2564   #หน่วยที่ 5 การวางแผนด้านการศึกษา

นักเรียน ม.6 สามารถชมวีดิโอ สอนสรุปเนื้อหา ม.ปลาย วิชาสังคมศึกษา EP.3 เพื่อเตรียมตัวสอบเข้ามหาวิทยาลัย

แนะนำหลักสูตร : คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

14 กุมภาพันธ์ 2565   #หน่วยที่ 5 การวางแผนด้านการศึกษา

หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตร์ http://architecture.arch.ku.ac.th/home/en/program.php?im=1
หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต (นวัตกรรมอาคาร) http://bid.arch.ku.ac.th/bit/bbit1/
หลักสูตรภูมิสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิต http://www.land.arch.ku.ac.th/th/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B5/
หลักสูตรว... อ่านต่อ