ระเบียนสะสม LINE ให้คำปรึกษา "TU CARE" เว็บไซต์โรงเรียน
รายงานการติดตามนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2565

จำนวนผู้เยี่ยมชม
free HitCounter

หน้าที่ 12

แนะนำหลักสูตรนานาชาติ สถาปัตยกรรมศาสตร์

5 กรกฎาคม 2565   #การศึกษาต่อ

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ มหาวยิทยาลัยเทคดนโลยีพระจอมเก้าธนบุรี เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติในระดับปริญญาตรี โท เอก
ระดับปริญญาตรี มี 6 สาขาวิชา ได้แก่
สาขาวิชาสถาปัตยกรรม 5 ปี
สาชาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน 5 ปี
สาขาวิชาภูมิสาถปัตยกรรม 5 ปี
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ 4 ปี
สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ 4 ปี
สาขาวิชาการบูรณาการการออกแบบด้วยพหุปัญญา (หลักสูตรพหุวิทยาการ (หลักสูตรนานาชาติ)

สนใจศึ... อ่านต่อ

วิทยาลัยดุริยางค์ศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล

21 มิถุนายน 2565   #การศึกษาต่อ

Explore the World of Music, Opens the Door to Your Stage!
สัมผัสโลกของดนตรี เปิดประตูสู่เวทีของคุณ!
Mahidol Music "Cultivating Inspiration and Creativity”...

ประกาศฯ การรายงานผลการศึกษาต่อฯ

19 พฤษภาคม 2565   #การศึกษาต่อ

ขอความร่วมมือนักเรียนเก่าเตรียมอุดมศึกษา รุ่นที่ 82 ทุกคน เข้าระบบ ระเบียนสะสม โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา เพื่อกรอกข้อมูลสถานะ และผลการศึกษาต่อ ที่ https://cumulative.triamudom.ac.th/ อ่านต่อ

TCAS65 สาธิตขั้นตอนยืนยันสิทธิ์

15 พฤษภาคม 2565   #การศึกษาต่อ

17 พค 65 17.00 น สาธิตขั้นตอนยืนยันสิทธิ์ รอบ 3 admissions 65

TCAS65 : สาธิตการสมัครคัดเลือก รอบ3 admission

1 พฤษภาคม 2565   #การศึกษาต่อ

วิดีโอ สาธิตขั้นตอนการสมัครคัดเลือก TCAS65 รอบ 3 Admission คลิก https://www.facebook.com/CUPTmytcas/videos/5184764908306249/

TCAS65 : ปรับปฏิทินยืนยันสิทธิ์ฯ

27 เมษายน 2565   #การศึกษาต่อ

TCAS65: ปรับปฏิทินการยืนยันสิทธิ์-สละสิทธิ์รอบ 2 และการรับสมัครรอบ 3
- ประกาศผลการคัดเลือกรอบ 2 จากเดิม 4 พ.ค. 65 เป็น 9 พ.ค. 65
- ยืนยันสิทธิ์รอบ 2 ในระบบ TCAS65 จากเดิม 4 - 5 พ.ค. 65 เป็น 9 - 10 พ.ค. 65
- สละสิทธิ์รอบ 2 สำหรับผู้ยืนยันสิทธิ์รอบ 1 หรือ 2 จากเดิม 6 พ.ค. 65 เป็น 11 พ.ค. 65
- สมัครคัดเลือกรอบ 3 ในระบบ TCAS65 จากเดิม 2 - 10 พ.ค. 65 เป็น 2 - 12 พ.ค. 65
- ประกาศผลการคัดเลือกรอบ 3... อ่านต่อ

TCAS66: ปฏิทินสอบคัดเลือกบุคคลเข้าระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา2566

17 เมษายน 2565   #การศึกษาต่อ

TCAS66: ปฏิทินการสอบ TGAT/TPAT และ A-Level และ ปฏิทินการคัดเลือก 4 รอบ

TCAS65 : ตรวจสอบผลการเรียน 6 ภาค

12 เมษายน 2565   #การศึกษาต่อ

TCAS65: ตรวจสอบผลการเรียน 6 ภาค

- ระบบเปิดให้ตรวจสอบข้อมูลผลการเรียน GPAX 6 ภาค ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ซึ่งสามารถขอแก้ไขได้ถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 โดยต้องแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนสมัครรอบ 3 (รับสมัครวันที่ 2 – 10 พฤษภาคม 2565)

- เฉพาะผู้ที่เรียนหลักสูตรแกนกลาง (สามัญ) ให้ตรวจสอบข้อมูล 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ได้แก่ เกรดเฉลี่ย และจำนวนหน่วยกิตสะสมรายกลุ่มสาระฯ ซึ่งข้อมูล... อ่านต่อ

UMass : 2022 application

2 กุมภาพันธ์ 2565   #การศึกษาต่อ

UMass : University of Massachusetts, Lowell / 2022 application deadline to Tuesday, Feb. 15.

TCAS65: สมัครสอบ GAT PAT

31 มกราคม 2565   #การศึกษาต่อ

ทปอ. เปิดระบบ mytcas ให้นร.สมัครสอบ GAT PAT ค่ะ ที่ https://www.mytcas.com/ ตั้งแต่วันที่ 31 มค. - 9 พ.ย.65