ระเบียนสะสม LINE ให้คำปรึกษา "TU CARE" เว็บไซต์โรงเรียน
รายงานการติดตามนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2565

จำนวนผู้เยี่ยมชม
free HitCounter

หน้าที่ 9

TCAS66 : โควต้า ICT นานาชาติ มหิดล

16 กันยายน 2565   #การศึกษาต่อ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ICT หลักสูตรนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้โควตาศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
(หลักสูตร ICT นานาชาติ) ในรอบ ICT-Portfolio โควตาพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2566

จำนวน 5 คน

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ม.6 (วิทย์ คณิต )
2.GPAX 3.50
3.มีความสนใจเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
หลักฐานการสมัคร
1.ใบรับรองผลการศึกษา Transcript อ... อ่านต่อ

กิจกรรมค่าย : workshop TCAS1 "สืบสานสถาปัตยกรรมไทย"

16 กันยายน 2565   #การศึกษาต่อ

สาขาวิชาสถาปัตยกรรมไทย ภาควิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เชิญชวนเข้าร่วมโครงการค่ายปฏิบัติการ (workshop) TCAS1 "สืบสานสถาปัตยกรรมไทย"
(นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 มาแล้วไม่เกิน 1 ปี)
กิจกรรมที่จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 1, 8, 15, 22 และวันอาทิตย์ที่ 23 ตุลาคม 2565
-ใครได้รางวัล ใช้ยื่น TCAS รอบที่ 1 ได้... อ่านต่อ

แนะนำหลักสูตร นิติศาสตร์อินเตอร์ LLBel จุฬาฯ

16 กันยายน 2565   #การศึกษาต่อ

Bachelor of Laws, experiential learning in Business and Tech Law (International Program)
คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เปิดหลักสูตรนิติศาสตร์ อินเตอร์ (LLBel) เป็นปีแรก เริ่มเรียน 2566

รองรับความต้องการนักกฎหมายยุคใหม่ ที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายธุรกิจและเทคโนโลยี
รู้ลึก เรียนจริง เข้าใจข้ามศาสตร์ เน้นลงมือปฏิบัติ พัฒนาทักษะ พร้อมรับมือกับความท้าทายรอบด้านของโลกปัจจุบันและอนาคต

รายล... อ่านต่อ

TCAS66: ปฏิทินการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ จุฬาฯ

16 กันยายน 2565   #การศึกษาต่อ

จุฬาลงกรณีมหาวิทยาลัย กำหนดปฏิทินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566

TCAS66 รอบที่ 2 โควตา (Quota) แพทย์ จุฬาฯ

13 กันยายน 2565   #การศึกษาต่อ

คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต ด้วยระบบ TCAS66 รอบที่ 2 โควตา (Quota) โดยต้องมีคุณสมบัติที่กำหนดตรงตามรายละเอียดในโครงการ ต่อไปนี้
1. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน
2. โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบทร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข กลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ
3. โครงการโอลิมปิกวิชาการ (ชีววิทยา)
ศ... อ่านต่อ

TCAS66 รอบ 1 Portfolio แพทย์ จุฬา

13 กันยายน 2565   #การศึกษาต่อ

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักเรียนที่มีความถนัดภาษาอังกฤษ เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2566 ผ่านระบบ TCAS66 รอบ 1 Portfolio
จำนวนรับ 24 คน
คุณสมบัติเฉพาะ
1. อยู่ ม.6 , Grade 12 ระบบอเมริกัน, Year 13 ระบบอังกฤษ หรือ สำเร็จการศึกษา ม.ปลาย ไม่เกิน 1 ปี จนถึงวันรับสมัคร (10 ต.ค65)
2. มีคะแนนสอบวัดความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง... อ่านต่อ

TCAS66 : ประกาศสมัครสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะฯ ปี 2566

9 กันยายน 2565   #การศึกษาต่อ

ม.ธรรมศาสตร์ รับสมัครสอบข้อเขียนวิชาเฉพาะฯ เพื่อใช้เป็นคะแนนยื่น ใน TCAS รอบ 3 Admission ปี 2566
คณะนิติศาสตร์
คณะสังคมสงเคราะห์
คณะรัฐศาสตร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์

ดูรายละเอียด ที่https://www.tuadmissions.in.th/admissions/28 อ่านต่อ

TCAS66 : ม.ธรรมศาสตร์ กำหนดเกณฑ์คัดเลือกฯ ปี 2566

9 กันยายน 2565   #การศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กำหนดเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2566 ดูได้ที่
ตารางรูปแบบและค่าน้ำหนักคะแนนที่ใช้ในการคัดเลือก TCAS รอบ 3 Admissions https://www.tuadmissions.in.th/img/2022072100134079.pdf
เกณฑ์ขั้นต่ำในการคัดเลือก ดูได้ที่ https://www.tuadmissions.in.th/img/2022072009363815.pdf อ่านต่อ

TCAS66 : กำหนดการคัดเลือก ม.มหิดล TCAS รอบ 1 (แฟ้มสะสมผลงาน)

6 กันยายน 2565   #การศึกษาต่อ

มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศ กำหนดการคัดเลือก จำนวนรับและเกณฑ์การรับผ่าน TCAS66 รอบที่ 1
คณะที่เปิดรับ
- คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
- คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
- คณะทันตแพทยศาสตร์
- คณะเภสัชศาสตร์
- คณะวิทยาศาสตร์
- คณะเทคนิคการแพทย์
- คณะสาธารณสุขศาสตร์
- คณะพยาบาลศาสตร์
- คณะกายภาพบำบัด
- คณะสัตวแพทยศาสตร์
- คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
- วิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการกีฬา... อ่านต่อ

TCAS66 ประกาศการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566

2 กันยายน 2565   #การศึกษาต่อ

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กำหนดคุณสมบัติและเกณฑ์การคัดเลือก การสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566

รายละเอียด ระเบียบการและกำหนดการในการดำเนินการให้ติดตามที่เว็บไซต์ TCAS 2566 หรือทางเว็บไซต์การรับบุคคลเข้าศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น https://admissions.kku.ac.th/ และทางเว็บไซต์ฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

รายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่
https:/... อ่านต่อ