ระเบียนสะสม LINE ให้คำปรึกษา "TU CARE" เว็บไซต์โรงเรียน
จำนวนผู้เยี่ยมชม
free HitCounter

หน้าที่ 2

กิจกรรมแนะแนว (บูรณาการ) ม.6 เรื่อง คลินิกแฟ้มสะสมผลงาน จำนวน 2 ชั่วโมง

8 สิงหาคม 2565   #หน่วยที่ 5 การวางแผนด้านการศึกษา

1. สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด
แฟ้มสะสมผลงานนักเรียน (Student Portfolio) เป็นการเก็บรวบรวมผลงานนักเรียนที่ผู้จัดทำเห็นว่าสมควรที่จะได้รับการรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานไว้อย่างมีระบบและสามารถใช้ประกอบการประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานว่ามีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้แฟ้มสะสมงานนักเรียนมีประโยชน์เป็นอย่างมากในการนำเสนอผลงานของนักเรียน โดยเฉพาะนักเรียนในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ต้องใช้แฟ้มสะสมงานเป็นส่ว... อ่านต่อ

กิจกรรมแนะแนว 5.2 เสวนาฯ 'ระบบ TCAS65' เวลา 2 ชั่วโมง

1 พฤศจิกายน 2564   #หน่วยที่ 5 การวางแผนด้านการศึกษา

การเสวนาตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางการเข้าศึกษาต่อ 'ระบบ TCAS65' โดย ดร.พีระพงศ์ ตริยเจริญ เมื่อวันที่ 20 ต.ค. 2564 ผ่าน Zoom Meeting
- แนวทางการสมัครผ่านระบบ TCAS รอบ 1-4
- การบริหารจัดการสิทธิ์
- เคลียร์ทุกข้อสงสัย

รับชมได้ทาง : https://youtu.be/27nomR9m0kM อ่านต่อ

กิจกรรมแนะแนว 5.3 การสมัครสอบ GAT PAT/9วิชาสามัญ เวลา 2 ชั่วโมง

24 พฤศจิกายน 2564   #หน่วยที่ 5 การวางแผนด้านการศึกษา

1. สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด
Thai University Center Admission System (TCAS 65) คือ ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา 2565 พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติด้านวิชาการ และศักยภาพในการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาได้จนประสบความสำเร็จ โดยพิจารณาคัดเลือกจากคะแนน GAT PAT /9 วิชาสามัญ
2. สาระการเรียนรู้
2.1 ความหมายของ GAT PAT /9 วิชาสามัญ
2.2 รายวิชา ในชุดทดสอบ GA... อ่านต่อ

กิจกรรมแนะแนว 5.4 การเตรียมเอกสาร สำหรับยื่นสมัคร TCAS เวลา 1 ชั่วโมง

26 พฤศจิกายน 2564   #หน่วยที่ 5 การวางแผนด้านการศึกษา

การเตรียมเอกสารสำหรับการยื่น สมัคร TCAS
1. ให้นักเรียนศึกษารายละเอียดของหลักฐาน เอกสาร ในเว็ปไซต์ ระบบรับสมัครคัดเลือกของคณะ/มหาวิทยาลัยที่นักเรียนสนใจ
2. ให้นักเรียนดำเนินการขอเอกสารหลักฐานตามที่ มหาวิทยาลัยกำหนด ที่ งานทะเบียนวัดผลของโรงเรียน และกลุ่มบริหารงานวิชาการ (เอกสารรับรองคุณสมบัติในโครงการพิเศษฯลฯ) โดยมีวิธีการเตรียมเอกสารดังนี้

วิธีการจัดเตรียมเอกสาร
1. ใบสมัคร - กรอกข้อม... อ่านต่อ

กิจกรรมแนะแนว ม.6 (บูรณาการ) เรื่อง รายวิชาสอบคัดเลือกกลาง TCAS66 เวลา 3 ชั่วโมง

13 มิถุนายน 2565   #หน่วยที่ 5 การวางแผนด้านการศึกษา

1. สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด รายวิชาข้อสอบคัดเลือกกลาง ในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา TCAS66 ได้แก่ การวัดความถนัดทั่วไป TGAT, การวัดความถนัดวิชาชีพ TPAT, การวัดความรู้เชิงวิชาการ A-level
2. สาระการเรียนรู้
2.1 รายวิชาสอบคัดเลือกกลาง TCAS66
- การวัดความถนัดทั่วไป TGAT
- การวัดความถนัดวิชาชีพ TPAT
- การวัดความรู้เชิงวิชาการ A-level
2... อ่านต่อ

กิจกรรมแนะแนว ม.6 (บูรณาการ) เรื่อง การเตรียมความพร้อม TCAS66 เวลา 2 ชั่วโมง

27 กรกฎาคม 2565   #หน่วยที่ 5 การวางแผนด้านการศึกษา

1. สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด
TCAS66 : Thai University Central Admission System. ระบบการคัดเลือกกลางบุคคลเข้าศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษา ในปีการศึกษา 2566
2. สาระการเรียนรู้
2.1 การเตรียมความพร้อมสำหรับการสมัครคัดเลือก TCAS66
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1. นักเรียนมีความพร้อมในการยื่นสมัครสอบวิชากลาง สมัครยื่นคะแนนคัดเลือกในสถาบันอุดมที่สนใจได้
................................................... อ่านต่อ

กิจกรรมแนะแนว ม.6 (บูรณาการ) เรื่อง ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา TCAS66 เวลา 2 ชั่วโมง

6 มิถุนายน 2565   #หน่วยที่ 5 การวางแผนด้านการศึกษา

1. สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด
Thai University Center Admission System: TCAS) คือ ระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย
2. สาระการเรียนรู้
2.1 รูปแบบการคัดเลือก ประจำปี 2566 TCAS66
2.2 องค์ประกอบการพิจารณาคัดเลือก
2.3 ปฏิทินการดำเนินการ TCAS66
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1 นักเรียนบอกระบบการคัดเลือกฯที่สอดคล้องกับตนเองได้
........................................................ อ่านต่อ

กิจกรรมแนะแนว ม.6 (บูรณาการ) เรื่อง รายวิชาสอบคัดเลือกกลาง TCAS66 เวลา 3 ชั่วโมง

19 กรกฎาคม 2565   #หน่วยที่ 5 การวางแผนด้านการศึกษา

1. สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด รายวิชาข้อสอบคัดเลือกกลาง ในระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา TCAS66 ได้แก่ การวัดความถนัดทั่วไป TGAT, การวัดความถนัดวิชาชีพ TPAT, การวัดความรู้เชิงวิชาการ A-level
2. สาระการเรียนรู้
2.1 รายวิชาสอบคัดเลือกกลาง TCAS66
- การวัดความถนัดทั่วไป TGAT
- การวัดความถนัดวิชาชีพ TPAT
- การวัดความรู้เชิงวิชาการ A-level
2.2 โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ TCAS66... อ่านต่อ

กิจกรรมแนะแนว ม.6 (บูรณาการ) เรื่อง เส้นทางการศึกษาสู่อาชีพ My career plan 2 เวลา 2 ชั่วโมง

29 มิถุนายน 2565   #หน่วยที่ 5 การวางแผนด้านการศึกษา

1. สาระสำคัญ / ความคิดรวบยอด
เส้นทางการศึกษาสู่อาชีพ my career plan เป็นเครื่องมือและข้อมูลทางเลือกเพื่อสร้างประสบการณ์ให้เกิดความพร้อมทางอาชีพในอนาคต
2. สาระการเรียนรู้
2.1 ข้อมูลสำคัญเพื่อการวางแผนการศึกษาต่อ
3. จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1. นักเรียนตัดสินใจเลือกอาชีพที่สนใจได้
3.2. นักเรียนกำหนดเส้นทางการศึกษาสู่อาชีพที่สนใจได้
............................................................ อ่านต่อ

หลักสูตรแพทย์ศาสตร์บัณฑิต

20 มกราคม 2565   #หน่วยที่ 5 การวางแผนด้านการศึกษา

หลักสูตรแพทย์ศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์ ศิริราชพยาบาล